ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

Ploeznik Personal Training: Kamer van Koophandel:  58359591 Cliënt/Cliënten:   de natuurlijke persoon / personen, welke gebruik maken van personal trainingen en/of andere diensten  van Ploeznik Personal Training Overeenkomst:  de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en Ploeznik Personal Training schriftelijk overeenkomen dat Ploeznik Personal Training activiteiten die de cliënt met de personal trainer heeft afgesproken zal verzorgen aan de cliënt.

 Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich direct of indirect bij Ploeznik Personal Training heeft aangemeld voor het volgen van personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.

1.2.De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Ploeznik Personal Training en enerzijds cliënt(en) anderzijds en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

1.3 Cliënt is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Ploeznik Personal Training en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Ploeznik Personal Training is hiertoe verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt.

 

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training
2.1 Ploeznik Personal Training voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2.2 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

2.3. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico, Ploeznik Personal Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolgen van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

2.4 In onderling overleg worden de trainingsdata vastgelegd.

2.5 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

 

Artikel 3 – Overmacht, ziekte en annulering

3.1.Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Ploeznik Personal Training. Alle afspraken dienen 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Annuleringen kunnen zowel telefonisch en per mail worden doorgegeven aan Ploeznik Personal Training.

3.2.Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de afspraken bij te wonen zoals gepland en afgesproken. Cliënt begrijpt dat er geen terugbetaling geschiedt voor gemiste afspraken, deze worden volledig in rekening gebracht.

3.3 De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd.

 

 Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

4.1.Bij de bevestiging van de ontvangst van de overeenkomst zal Ploeznik Personal Training.meedelen wanneer en hoe het bedrag cliënt te worden voldaan. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is Ploeznik Personal Training gerechtigd de cliënt de activiteit(en) te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.

4.2. Indien door onverwachte omstandigheden, of na inflatieberekening, de kosten stijgen is Ploeznik Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen en deze door te berekenen naar de cliënt. Mocht het tarief verhoogd worden dan zal dit tijdig aan de opdrachtgever bekend gemaakt worden.

4.3 Wanneer een cliënt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, is de cliënt aan Ploeznik Personal Training.een boete verschuldigd ter vergoeding van de door haar gemaakte buitenrechtelijke kosten, ook wanneer slechts een enkele incassobehandeling   als bij bijvoorbeeld het verzenden van een of enkele aanmaningen is verricht. In het geval Ploeznik Personal Training zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen dient door de betreffende cliënt de daadwerkelijke door Ploeznik Personal Training in deze gemaakte kosten te worden vergoed.

4.4. Restitutie van wel betaalde maar niet afgenomen lessen is alleen mogelijk binnen een periode van 30 dagen na facturatie, na deze periode is het niet meer mogelijk.  Reeds betaalde maar niet afgenomen lessen moeten uiterlijk binnen 90 dagen worden afgenomen anders komen deze te vervallen. 

 

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

 Artikel 6 Toepasselijk recht

6.1 Op elke opdracht tussen Ploeznik Personal Training en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd